הולכי רכיל

מילים כמגל יכופו ראשים
כלי משחית ביד עריצים
בדיו ובמלל חברו אנשים
גולל עלילות בין חיצים
סמוקים עד שכרון חושים
בהבל פה גורל חורצים
גם עמית עצמותיו דשים
חובות של עבר חולצים
רכונים כעדת פרעושים
סוגדים כעובדי שיקוצים
כלי זינם רכיל חמושים
בליל מרכולתם שברי קוצים